หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นางสาวศรุดา จำปาแพง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ

พนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566

การติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   

ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

การติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

การติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   

ณ โรงเรียนบ้านผาพอด

การติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   

ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

การติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   

ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย

ปีงบประมาณ 2565

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  

ณ โรงเรียนบ้านห้วยพอด

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาเสงคราะห์

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  

ณ โรงเรียนบ้านน้ำพร

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  

ณ โรงเรียนบ้านบวกอ่าง

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  

ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง