หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ

พนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กิจกรรม

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ณ โรงเรียนบ้านห้วยพอดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง