หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ

พนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ณ โรงเรียนบ้านห้วยพอด

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาเสงคราะห์

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ณ โรงเรียนบ้านน้ำพร

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ณ โรงเรียนบ้านบวกอ่าง

การตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง