บุคลากร : Personel

นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

๑.งานตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสพป.ลย. ๑

๑.๑ งานตรวจสอบด้านให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบโดยมีภารกิจงานตรวจสอบภายใน สพป.ลย. ๑ แยกเป็น ๒ ประเภท

๑.๑.๑ งานตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

๑.๑.๒ งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา

งานตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล สามารถแยกประเภทการตรวจสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของการจรวจสอบได้ดังนี้

- งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี

- งานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

- งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบการดำเนินงาน

- งานตรวจสอบสารสนเทศ

- งานตรวจสอบการบริหาร

- งานตรวจสอบพิเศษ

๑.๒ งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานบริหารการตรวจสอบ

๒.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

๒.๒ งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ


๑. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือราชการ ด้วยระบบ AMSS++

๒. ออกเลข รับ – ส่ง ออกเลขคำสั่ง และจองห้องประชุมด้วยระบบ AMSS++

๓. รับ – ส่ง เอกสาร ติดต่องานสวัสดิการ ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ภายในและภายนอกสำนักงาน

๔. แจ้งเวียนหนังสือภายใน หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อถือปฏิบัติ

๕. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

๖. ประสาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้บริการ

๗. ให้บริการด้านต่างๆ กับผู้มาติดต่องานของหน่วยตรวจสอบภายใน

๘. นำแฟ้มเสนอ ผอ.กลุ่มฯ รอง ผอ.สพป.ลย.๑ และเสนอ ผอ.สพป.ลย.๑ พร้อมทั้งติดตามแฟ้มเสนอ

๙. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป พร้อมทั้งพิมพ์และดูแลสำเนาเอกสารและแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐. จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ จัดเก็บวัสดุสำนักงานเป็นหมวดหมู่ และงานค้นหาเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งบริการงานพิมพ์เอกสาร

๑๑. จัดเก็บสำเนาหนังสือราชการ จัดเก็บสำเนาหนังสือเวียน จัดเก็บหนังสือคำสั่งเวรยาม

๑๒. การประสานด้านสถานที่ ด้านอาหารในการประชุม การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม บันทึกการประชุม และการจัดส่งรายงานการประชุม

๑๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและงานทะเบียนคุมพัสดุ ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน

๑๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆตลอดทั้งการลงเวลามาปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

๑๕. จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้

๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี

. ตรวจสอบ การเงินการบัญชี ของ สพท.

. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของ สพท.

. ตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนในสังกัด

. ให้คำปรึกษา

. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โทรสาร 042 811 697

โทร. 042 813 112 - 4

หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 8

อีเมล์ : audit@loei1.go.th