นโยบาย

Policy

วิสัยทัศน์ (Vision)

ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เพื่อความโปร่ง สร้างความมั่นใจด้วยคำปรึกษา


ค่านิยมร่วม (Shared Values)

A : Accuracy ถูกต้อง เที่ยงธรรม

U : Unity ทำงานเป็นทีม

D : Deployment ถ่ายทอดไปปฏิบัติ

I : Innovation สร้างสรรค์ผลงาน

T : Timely รวดเร็ว ทันเวลา


พันธกิจ (Mission)

๑. จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายในเดือน กันยายน ของทุกปี

๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ การบริหารจัดการงบประมาณ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อสั่งการ

๔. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. การรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำเนารายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กลุ่มเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิญญา (Declaration)

มีชีวิตชีวา พัฒนาต่อเนื่อง ลือเลื่องคนฮู้ เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยานสู่ความเป็นหนึ่ง

LOEI 1 TO BE 1