กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ก.ค. 2562 01:15 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 01:15 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ นายธีนยพงศ์ งอยปัดพันธ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 21:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 21:14 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 21:13 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน_page-0001.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 21:00 info สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 21:00 info สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 20:59 info สพป.เลย 1 สร้าง ข้อมูลสถิติการใช้บริการ
10 ก.ค. 2562 04:31 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ To-DOs : กำกับ ติดตาม
10 ก.ค. 2562 01:22 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
10 ก.ค. 2562 01:21 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 สร้าง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
28 มิ.ย. 2562 02:03 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
28 มิ.ย. 2562 02:03 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
28 มิ.ย. 2562 02:03 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
28 มิ.ย. 2562 01:39 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน.pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
28 มิ.ย. 2562 01:28 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
28 มิ.ย. 2562 01:27 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
28 มิ.ย. 2562 01:23 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
28 มิ.ย. 2562 01:22 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง.doc กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
28 มิ.ย. 2562 01:20 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-- แบบ ปย. 2.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:20 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-- แบบ ปย. 1.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ คู่มือเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:15 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง.xls กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:14 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง.xls จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง