กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 มิ.ย. 2562 01:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง.doc กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ คู่มือเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:15 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง.xls กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
28 มิ.ย. 2562 01:14 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง.xls จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
28 มิ.ย. 2562 01:14 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง.xls กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
28 มิ.ย. 2562 01:12 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
28 มิ.ย. 2562 01:11 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
28 มิ.ย. 2562 01:10 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
28 มิ.ย. 2562 01:08 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
19 มิ.ย. 2562 03:03 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
19 มิ.ย. 2562 03:02 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ 6740.jpg กับ บุคลากร : Personel
19 มิ.ย. 2562 03:01 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ S_865224835842911.jpg กับ บุคลากร : Personel
19 มิ.ย. 2562 03:00 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
19 มิ.ย. 2562 03:00 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ 6740.jpg กับ หน้าแรก
19 มิ.ย. 2562 02:58 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
19 มิ.ย. 2562 02:58 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
19 มิ.ย. 2562 02:50 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
19 มิ.ย. 2562 02:35 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
19 มิ.ย. 2562 02:33 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 ย้ายหน้า นโยบาย : Policy
19 มิ.ย. 2562 02:22 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
19 มิ.ย. 2562 02:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
19 มิ.ย. 2562 02:18 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ S_865224835842911.jpg กับ หน้าแรก
10 ก.พ. 2562 20:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
7 ก.พ. 2562 01:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบที่ 5 รายงานหนี้ค้างชำระค่าสารณูปโภค พื่อนำไปกรแกข้อมูล.xlsx กับ มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
7 ก.พ. 2562 01:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบที่ 4 รายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค เพื่อนำไปกรแกข้อมูล.xlsx กับ มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ