กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.พ. 2562 20:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
7 ก.พ. 2562 01:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบที่ 5 รายงานหนี้ค้างชำระค่าสารณูปโภค พื่อนำไปกรแกข้อมูล.xlsx กับ มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
7 ก.พ. 2562 01:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบที่ 4 รายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค เพื่อนำไปกรแกข้อมูล.xlsx กับ มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
6 ก.พ. 2562 01:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
6 ก.พ. 2562 01:36 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ก.พ. 2562 01:36 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
6 ก.พ. 2562 01:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
6 ก.พ. 2562 00:56 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
25 ธ.ค. 2561 00:55 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข แผนการตรวจสอบสถานศึกษา และกระดาษทำการ
25 ธ.ค. 2561 00:54 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข แนวทางการตรวจสอบสถานศึกษา และกระดาษทำการ
25 ธ.ค. 2561 00:32 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1 (1).csv จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
25 ธ.ค. 2561 00:26 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือน (หน่วยตรวจสอบภายใน)
25 ธ.ค. 2561 00:26 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 สร้าง วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)
6 มิ.ย. 2561 00:41 นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ แนบ กระดาษทำการตรวจสถานศึกษา 61.xls กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 เม.ย. 2560 01:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า บุคลากร : Personel
27 พ.ย. 2559 22:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 8-Internal_Audit.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-56-07.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ 2-Policies-and-plans.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
20 ต.ค. 2559 22:25 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ IMG_20161021_0004_rotated.pdf กับ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
20 ต.ค. 2559 22:25 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 สร้าง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
9 มิ.ย. 2559 02:37 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ ป้ายค่ายICT.jpg กับ ตารางกำหนดการโรงเรียนหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559
9 มิ.ย. 2559 02:37 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ สร้าง ตารางกำหนดการโรงเรียนหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559
9 มิ.ย. 2559 02:29 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ นำออกไฟล์แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:29 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ นำออกไฟล์แนบ m2.csv จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า