กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 พ.ย. 2563 00:20 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
26 พ.ย. 2563 00:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 อัปเดต 0001.jpg
26 พ.ย. 2563 00:18 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ 0001.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
25 พ.ย. 2563 20:35 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
25 พ.ย. 2563 20:32 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
25 พ.ย. 2563 20:29 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ ผอ1.jpg กับ หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 02:20 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
13 ก.ค. 2563 02:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
13 ก.ค. 2563 02:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ rong (1).png กับ บุคลากร : Personel
13 ก.ค. 2563 02:16 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วยตรวจสอบภายใน).pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:16 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ 8-Internal_Audit.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:14 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:12 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:12 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:11 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:11 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายธีนยพงศ์ งอยปัดพันธ์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:11 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:10 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:06 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 02:05 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 อัปเดต rong (1).png
13 ก.ค. 2563 02:05 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ rong (1).png กับ หน้าแรก
11 ก.ค. 2562 01:26 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 01:26 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ หน่วยตรวจสอบภายใน.jpg กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 01:24 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 01:18 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 สร้าง ขั้นตอนการให้บริการ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า