บุคลากร : Personel

นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • 1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
  • 2. ตรวจสอบ การเงินการบัญชี ของ สพท.
  • 3. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของ สพท.
  • 4. ตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนในสังกัด
  • 5. ให้คำปรึกษา
  • 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 8
อีเมล์ : audit@loei1.go.th 


Comments